Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 

PL  l  EN

Polityka przetwarzania danych w Magnus Medical Sp. zo.o. Sp.K.

Dokument obowiązuje od 25maja 2018

Polityka przetwarzania danych w Magnus Medical Sp. z o. o. Sp.K. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO. 
1 Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magnus Medical Sp. zo.o. Sp.K. (dalej jako „Magnus Medical”)

Magnus Medical wyznaczyło osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: rodo@magnusmedical.pl ;

2 Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej(ofert, potwierdzeń zamówień, dokumentów sprzedaży itp).

3 Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności Magnus Medical w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu produktów oferowanych przez Magnus Medical w oparciu o Pani/Pana zgodę.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Magnus Medical lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
◦ zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
◦ dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,


◦ marketing bezpośredni produktów i usług.

4 Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na Magnus Medical obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: osoby upoważnione do obsługi użytkownika i realizacji dla niego usług, instytucje kredytowe i płatnicze, kancelaria prawna i biuro rachunkowe świadczące usługi na rzecz Magnus Medical.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Magnus Medical i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Magnus Medical i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

5 Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, tj.:
◦ w zakresie realizacji zawartej z Magnus Medical umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
◦ w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Magnus Medical w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Magnus Medical;
◦ w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
◦ do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Magnus Medical stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6 Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

◦ żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
◦ w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
◦ wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy Magnus Medical przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
◦ żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Magnus Medical Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


7 Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

W większości dane osobowe gromadzone przez Magnus Medical pochodzą bezpośrednio od klientów, osób zainteresowanych pozyskaniem informacji o wybranym asortymencie, stanowiącym ofertę sprzedaży Magnus Medical(zapytania meilowe, konferencje branżowe)